Szkoła Podstawowa w Makowiskach

godlo

Zegarek

Wakacje za:

Licznik odwiedzin

2779605
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
1540
972
2512
2734440
53737
121035
2779605

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAKOWISKACH WRAZ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W MAKOWISKACH WRAZ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Organizacja zajęć w szkole i placówce:

$1§      Do szkoły i oddziału przedszkolnego może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacjiw warunkach domowych lub w izolacji.

$1§      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

$1§      Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk.

$1§      Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć odbierani są od opiekunów przez wychowawcę/nauczyciela uczącego w danej klasie przy wejściu do szkoły, a po zakończeniu zajęć przekazywane opiekunomo wyznaczonej w planie lekcji godzinie.

$1§      W szczególnych przypadkach opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

$1a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

$1b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

$1c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

$1d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

$1§    W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w oddziale przedszkolnym rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

$1§      Za zgodą rodziców dzieci, u uczniów będzie dokonywany pomiar temperatury przy wejściu do szkoły. Uczniowie z temperaturą powyżej 38℃ nie mogą zostać wpuszczone na teren placówki.

$1§      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

$1§      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

$1§      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

$1§      W salach, w których będą odbywać się zajęcia używane zabawki i sprzęt sportowy oraz podłoga będą zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

$1§      Zajęcia dla uczniów oddziału przedszkolnego będą odbywały się w sali oddziału przedszkolnego i w sali nr 4.

$1§      Wietrzenie sal, części wspólne (korytarze) będzie odbywać się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Odpowiada za nie wychowawca klasy.

$1§      Przerwy w klasach I-III organizuje nauczyciel dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

$1§      Uczniowie w miarę możliwości będą często korzystali z boiska szkolnego oraz przebywali na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

$1§      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami.

$1§      Pracownicy szkoły oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Pracownicy obsługi:

Wioletta Mucha – godziny pracy: 7.55 – 11.55 ( otwieranie budynku szkoły, sprawdzenie bezpieczeństwa na terenie szkoły; sprawdzenie i uzupełnianie płynów dezynfekujących; mierzenie temperatury uczniom;  wydawanie posiłków; odpowiadanie za izolatkę; dbanie o bezpieczeństwo i higienę w budynku szkoły oraz na terenie przyszkolnym; po każdej przerwie dezynfekcja klamek, balustrad, włączników świateł; bieżące dezynfekcje: wejścia, klatki schodowej, korytarzy, toalet; prowadzenie dokumentacji wykonanych prac).

Maria Kolasa – godziny pracy: 12.00 - 16.00 ( porządkowanie punktu wydawania posiłków (mycie, wyparzanie naczyń, sztućców); mycie i dezynfekowanie klatki schodowej, korytarzy, toalet, sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego; odkurzenie i zdezynfekowanie wykładziny w salach 0, 1, 2, 3; prowadzenie dokumentacji wykonanych prac; dbanie o bezpieczeństwo i higienę w budynku szkoły oraz na terenie przyszkolnym;po każdej przerwie dezynfekcja klamek, balustrad, włączników świateł;  sprawdzenie bezpieczeństwa i porządku na terenie szkoły, zamykanie budynku szkoły).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

$1§      Przy wejściu głównym będą umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

$1§      Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązani do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, do zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

$1§      Dopilnowywane będzie regularne mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

$1§      Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego powinny samodzielnie korzystać
z toalety.

$1§      Monitorowane będą codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

$1§        Personel opiekujący się dziećmi w oddziale przedszkolnym i pozostali pracownicy
w razie konieczności  będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

$1§      W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

Gastronomia

$1§      Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Stosowane będzie zmianowe wydawanie posiłków - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

$1§      Harmonogram wydawania posiłków:

Oddział przedszkolny- godz. 11.15(własna sala)

Klasa 1-  11.25 (punkt wydawania posiłków)

Klasa 2 - 11.35 (punkt wydawania posiłków)

Klasa 3- 11.45(punkt wydawania posiłków)

Sztućce wydawane będą indywidualnie dla każdego ucznia.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły/internatu/bursy

$1§      Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

$1§      Wyznaczone zostało  przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobęw przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

$1§      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

$1§      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

$1§      W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.