Informacja o rekrutacji do przedszkoli i klas I

1 marca rusza rekrutacja do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych i Przedszkola Gminnego) oraz klas I szkół podstawowych. Do 15 marca 2021 roku do wybranej przez rodzica placówki oświatowej musi zostać złożony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola czy też klasy I szkoły podstawowej.

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne na terenie Naszej Gminy realizowane jest w Przedszkolu Gminnym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 roku) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli / oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Nowy Żmigród wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który może przyjąć dziecko.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie Naszej Gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe (wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe) a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów tzw. kryteria samorządowe określone przez organ prowadzący (Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 17 marca 2017 roku)

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zapewniają opiekę dzieciom przez
5 godzin dziennie, istnieje w nich także możliwość skorzystania z dwudaniowego obiadu. Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 i zapewnia swoim podopiecznym trzy posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek)

Przypominamy także, że rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w obecnym roku szkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są złożyć deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego do przedszkola/oddziału przedszkolnego.  

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych

Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2014 roku) objęte są obowiązkiem szkolnym. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki.

UWAGA! Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się
do klasy I na podstawie PISEMNEGO zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Mówi o nich Uchwała nr XXIV/227/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 17 marca 2017 roku.

Sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego pozwoli nam przygotować plany lekcji oraz dowóz do placówek oświatowych zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Zgłoszenie ucznia do klasy I SP