Szkoła Podstawowa w Makowiskach

godlo

Zegarek

Wakacje za:

Licznik odwiedzin

3032565
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
1295
1732
21715
2962223
69313
87488
3032565

Regulamin stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

Podstawa prawna: 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) - art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt. 1, art. 10 ust. 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 1.

Postanowienia ogólne 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, przy Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje stołówka. Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów Szkół Podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.

3. Korzystanie z obiadów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest wiążące do momentu rezygnacji.

4. Korzystanie z obiadów możliwe jest po trzech dniach od zgłoszenia tego faktu intendentowi stołówki szkolnej.

5. Rezygnację należy zgłosić minimum z pięciodniowym wyprzedzeniem w sekretariacie bądź stołówce szkolnej.

6. Aktualny jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz publikowany na stronie internetowej szkoły pod zakładką JADŁOSPIS.

7. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach ustalonych z wychowawcą klasy.

8. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.

9. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie na jadalniach Szkół korzystających z obiadów oraz na stronie internetowej szkoły zs-nowyzmigrod.edu.pl

10. Odbiór posiłków dla uczniów nieobecnych odbywa się w szkole, do której uczęszcza uczeń, w ustalonych przez dyrektora danej placówki godzinach. W Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie w godzinach 1200 - 1300.


§ 2.

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie szkół wnoszący opłaty indywidualne,
b) uczniowie szkół, których posiłki dofinansowuje GOPS,
c) pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
d) nauczyciele oraz inni pracownicy szkół wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.

2. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie „Karty zgłoszenia ucznia na obiady”, która dostępna jest u dyrektorów poszczególnych szkół oraz intendenta.

3. Zgłoszenia dokonują rodzice (prawni opiekunowie), wypełniając jednorazowo druk deklaracji, który należy złożyć u wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

4. Ucznia objętego pomocą GOPS-u reguluje odrębna forma zgłoszenia, na podstawie imiennych list przekazanych przez ośrodek pomocy społecznej.

§ 3.

Ustalanie wysokości opłat za posiłki

1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie i intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym.

3. Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

4. W roku szkolnym 2020/2021 ceny obiadów zostały ustalone na poziomie:

a) opłata za jeden posiłek dla ucznia – 3,5  zł,
b) opłata za jeden posiłek dla pracowników – 7,00 zł,
c) opłata za jeden posiłek wydany w pojemniku jednorazowym ze względu na nieobecność ucznia w szkole - 3,50 zł.

5.Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.

6. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

7. Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne koszty, uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

8. W sytuacjach wzrostu kosztu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4.

Wnoszenie opłat za posiłki 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki.

2. Odpłatność za obiady uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy

05 8636 1015 2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie.

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę i szkołę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata,

3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc, od 1 do 10 dnia następnego miesiąca, za który opłata jest wnoszona, (w którym nastąpiło wyżywienie).

4. W sytuacji opłacenia obiadów dla ucznia w pełnej wysokości przed zakończeniem danego miesiąca, rodzicowi (opiekunowi prawnemu) nie będą zwracane pieniądze za ewentualną nieobecność dziecka i niewykorzystane z tego tytułu posiłki w przypadku nie zastosowania się przez rodzica (opiekuna prawnego) do wytycznych odnoszących się do zgłoszeń nieobecności uczniów uregulowanych w § 6 niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku uchylania się od regulowania płatności za posiłki dyrektor podejmuje następujące kroki:

a) telefoniczne lub ustne upomnienie rodzica przez intendenta,
b) jeśli to nie przynosi skutku po 3 dniach – pisemne wezwanie rodzica (prawnego opiekuna) do zapłaty za potwierdzeniem odbioru.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszonych na piśmie dyrektorowi przez opiekunów dzieci, może on przedłużyć termin płatności za obiady.

7. Zaległości w płatnościach w terminie nie dłuższym niż 5 dni, po pisemnym wezwaniu, skutkują wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania należności.

8. Zaległość w płatnościach w terminie wynoszącym więcej niż 14 dni, po pisemnym wezwaniu, skutkuje skreśleniem z listy uczniów korzystających z obiadów.

9. O wszelkich zmianach w terminach korzystania z obiadów, zmianie danych umieszczonych w Deklaracji należy poinformować intendenta telefonicznie pod numerem 13 441 50 31.

§ 5.

Zwolnienie z opłat za posiłki 

Dyrektor szkoły, na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie lub w uzasadnionych przypadkach zwalnia rodziców/opiekunów prawnych ucznia z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków.

§ 6.

Zwroty za niewykorzystane obiady i rezygnacja z obiadów

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić, jeżeli nieobecność dziecka na obiadach zostanie zgłoszona najpóźniej do godziny 8:00 na trzy dni przed dniem nieobecności dziecka telefonicznie do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły. Wyznaczona osoba przekazuje niezwłocznie  informacje o nieobecności dziecka intendentowi Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie (najpóźniej do godziny 9:00).

2. Jednodniowe nieobecności ucznia, muszą być zgłaszane, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

  1. 3. Podczas nieobecności dziecka w szkole i zgłoszenia tego faktu do dyrektora swojej szkoły dopuszczalnym jest wydanie rodzicowi/opiekunowi prawnemu obiadu w pojemniku jednorazowego użytku. Odbiór obiadów możliwy jest na stołówce szkoły macierzystej, do której uczęszcza uczeń. 

4. Powstałe wskutek niezgłoszonych nieobecności nadwyżki wydawane są w postaci dokładek dla uczniów korzystających ze stołówki.

5. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

6. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun) ucznia powinien zgłosić ten fakt osobiście, telefonicznie lub pisemnie wychowawcy bądź dyrektorowi szkoły z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

7. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie w wymaganym czasie, intendent będzie robił naliczenie za posiłek dziecka w danym dniu.

8. W przypadku planowanej zorganizowanej nieobecności uczniów w szkole np. wycieczki, wychowawca ma obowiązek zgłosić ten fakt intendentowi, co najmniej pięć dni wcześniej.

§ 7.

Zasady zachowania na stołówce

1. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

a) zachowania przepisów BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków
b) zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
c) kulturalnego spożywania posiłków,
d) zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
e) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
f) używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
2. Zabrania się na stołówce szkolnej:
a) pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
b) wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,
c) popychania, szarpania, biegania,
d) niszczenia mienia stołówki, korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy, itd.
 

3. W stołówce szkolnej przebywają tylko uczniowie, którzy mają wykupione obiady.

4. Przy okienku „wydawania obiadów” uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia.

5. Nie wolno rezerwować miejsc koleżankom i kolegom.

6. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

7. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

9. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. 

10. Przerwę obiadową wyznacza klasie wychowawca po konsultacji z intendentem szkoły.

11. Stołówka wydaje obiady od godziny 11:00 do godziny 13:30.

12. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze szkoły (konkursy, turnieje, wyjścia klasowe) je obiad w innych godzinach.

13. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie, o tym fakcie dyrektor szkoły informuje intendenta z dwudniowym wyprzedzeniem.

14. Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza przerwami, jednakże wyłącznie w godzinach pracy stołówki.

15. Wszelkie problemy na stołówce zgłaszamy w okienku pracownikowi kuchni.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Alicja Witkowska – dyrektor szkoły