Szkoła Podstawowa w Makowiskach

godlo

Zegarek

Wakacje za:

Licznik odwiedzin

3104024
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
954
942
4232
3058510
60159
80613
3104024

Nowy Regulamin Stołówki Szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) -

art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt. 1, art. 10 ust. 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 1

Postanowienia ogólne

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, przy Szkole Podstawowej w Nowym

Żmigrodzie funkcjonuje stołówka. Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów Szkół

Podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród. Niniejszy

regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki

szkolnej.

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników

kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.

3. Korzystanie z obiadów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest

wiążące do momentu rezygnacji.

4. Korzystanie z obiadów możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu

wychowawcy.

5. Aktualny jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz

publikowany na stronie internetowej szkoły pod zakładką JADŁOSPIS.

6. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas

przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki,

wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach ustalonych z wychowawcą

klasy.

7. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki

szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej Szkoły

Podstawowej w Nowym Żmigrodzie na jadalniach Szkół korzystających z obiadów oraz

na stronie internetowej szkoły zs-nowyzmigrod.edu.pl

§ 2

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie szkół wnoszący opłaty indywidualne,

b) uczniowie szkół, których posiłki dofinansowuje GOPS,

c) pracownicy szkół.

2. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie „Karty zgłoszenia ucznia na obiady”,

która dostępna jest u dyrektorów poszczególnych szkół oraz intendenta.

3. Zgłoszenia dokonują rodzice (prawni opiekunowie), wypełniając jednorazowo druk

deklaracji, który należy złożyć u wychowawcy klasy.

4. Ucznia objętego pomocą GOPS reguluje odrębna forma zgłoszenia, na podstawie

imiennych list przekazanych przez GOPS.

§ 3

Ustalanie wysokości opłat za posiłki

1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły i intendenta w porozumieniu z

organem prowadzącym.

3. Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Szkoły

Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

4. W roku szkolnym 2021/2022 ceny obiadów zostały ustalone na poziomie:

a) opłata za jeden posiłek dla ucznia – 3,5 zł,

b) opłata za jeden posiłek dla pracowników – 7,00 zł.

5. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania

posiłku – koszt tzw. wsadu do kotła.

6. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych

w danym miesiącu.

7. W sytuacjach wzrostu kosztu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany

odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z obowiązywaniem od

następnego miesiąca

§ 4

Wnoszenie opłat za posiłki

1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do terminowego uiszczanie

opłat za posiłki.

2. Odpłatność za obiady uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy 05 8636 1015

2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie. W tytule należy umieścić imię i

nazwisko dziecka, szkołę oraz miesiąc za który dokonywana jest odpłatność.

3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc, od 1 do 10 dnia następnego miesiąca, za który opłata

jest wnoszona (w którym nastąpiło wyżywienie). Z wyjątkiem miesiąca grudnia i

czerwca, kiedy opłatę za obiady należy dokonać do końca danego miesiąca

4. W sytuacji opłacenia obiadów dla ucznia w pełnej wysokości przed zakończeniem

danego miesiąca, rodzicowi (opiekunowi prawnemu) będą zwracane do końca miesiąca

pieniądze za ewentualną zgłoszoną nieobecność dziecka i niewykorzystane z tego tytułu

posiłki. W wyjątkowych okolicznościach księgowość może zaliczyć nadpłatę na następny

miesiąc.

5. W przypadku uchylania się od regulowania płatności za posiłki dyrektor podejmuje

następujące kroki:

a) telefonicznie lub ustne upomnienie rodzica przez intendenta,

b) jeśli to nie przynosi skutku po 3 dniach – pisemne wezwanie rodzica (prawnego

opiekuna) do zapłaty za potwierdzeniem odbioru.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłoszonych na piśmie dyrektorowi przez

opiekunów dzieci, może on przedłużyć termin płatności za obiady.

7. Zaległości w płatnościach w terminie nie dłuższym niż 10 dni, po pisemnym

wezwaniu, skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania

należności.

8. Zaległość w płatnościach w terminie wynoszącym więcej niż 20 dni, po pisemnym

wezwaniu, skutkuje skreśleniem z listy uczniów korzystających z obiadów.

9. O wszelkich zmianach w terminach korzystania z obiadów, zmianie danych

umieszczonych w Deklaracji należy poinformować wychowawcę.

§ 5

Zwolnienie z opłat za posiłki

Dyrektor szkoły, na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym

Żmigrodzie lub w uzasadnionych przypadkach zwalnia rodziców/opiekunów prawnych

ucznia z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków.

§ 6

Zwroty za niewykorzystane obiady i rezygnacja z obiadów

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić jeżeli nieobecność dziecka na obiadach

zostanie zgłoszona w danym dniu najpóźniej do godziny 8:00 do wychowawcy klasy.

Wychowawca klasy przekazuje niezwłocznie informacje o nieobecności dziecka

intendentowi Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie (najpóźniej do godziny

8:45). W przypadku pozostałych szkół informację o odpisach zgłasza osoba

wyznaczona przez dyrektora szkoły do intendenta Szkoły Podstawowej w Nowym

Żmigrodzie (najpóźniej do godziny 8:45).

2. Powstałe wskutek niezgłoszonych nieobecności nadwyżki wydawane są w postaci

dokładek dla uczniów korzystających ze stołówki.

3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się

najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

4. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun) ucznia powinien zgłosić ten

fakt osobiście, telefonicznie lub pisemnie wychowawcy w dniu rezygnacji do godziny

8.00. Wychowawca klasy przekazuje niezwłocznie informacje o rezygnacji dziecka z

obiadów intendentowi Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie (najpóźniej do

godziny 8:45). W przypadku pozostałych szkół informację o rezygnacji zgłasza

osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły do intendenta Szkoły Podstawowej w

Nowym Żmigrodzie (najpóźniej do godziny 8:45).

5. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie w wymaganym czasie,

intendent będzie robił naliczenie za posiłek dziecka w danym dniu.

6. W przypadku planowanej zorganizowanej nieobecności uczniów w szkole np. wycieczki,

wychowawca ma obowiązek zgłosić ten fakt intendentowi, co najmniej trzy dni

wcześniej.

§ 7

Zasady zachowania na stołówce

1. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

a) zachowania przepisów BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu gorących

posiłków

b) zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,

c) kulturalnego spożywania posiłków,

d) zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,

e) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,

f) używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Zabrania się na stołówce szkolnej:

a) pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,

b) wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,

c) popychania, szarpania, biegania,

d) niszczenia mienia stołówki, korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety,

laptopy, itd.

3. W stołówce szkolnej przebywają tylko uczniowie, którzy mają wykupione obiady.

4. Przy okienku „wydawania obiadów” uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia.

5. Nie wolno rezerwować miejsc koleżankom i kolegom.

6. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

7. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

8. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany

zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

9. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy

korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

10. Przerwę obiadową wyznacza klasie wychowawca po konsultacji z intendentem szkoły.

11. Stołówka wydaje obiady od godziny 11:00 do godziny 13:30.

12. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze

szkoły (konkursy, turnieje, wyjścia klasowe) je obiad w innych godzinach.

13. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie, o tym

fakcie dyrektor szkoły informuje intendenta z dwudniowym wyprzedzeniem.

14. Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów

poza przerwami, jednakże wyłącznie w godzinach pracy stołówki.

15. Wszelkie problemy na stołówce zgłaszamy w okienku pracownikowi kuchni.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego

aneksu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY

Tylko wypełnienie i złożenie dokumentu w szkole upoważnia Państwa dziecko do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przy

Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

Deklarację należy dostarczyć do wychowawcy

Imię i nazwisko Ucznia................................................................................, klasa ................

PESEL Ucznia ........................................................................................................................

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna.......................................................................................

Telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna...........................................................................

Nr rachunku bankowego, na który będą kierowane zwroty nadpłat

...................................................................................................................................................

Zasady korzystania z usług stołówki

1. Cena jednostkowa za obiad (zupa, drugie danie, napój) wynosi 3,50 zł.

2. Płatności dokonywane są do 10 dnia miesiąca następnego, za który opłata jest wnoszona (w którym

nastąpiło wyżywienie), w kwocie podanej na stołówce szkolnej oraz stronie internetowej szkoły. Z

wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca kiedy opłatę należy uiścić do końca danego miesiąca.

Kwotę należy wpłacić na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

05 8636 1015 2004 1603 5542 0001 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

W tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

3. Nieobecności należy zgłaszać do wychowawcy, najpóźniej do godziny 8:00.

4. Tylko zgłoszone nieobecności skutkują pomniejszeniem należności.

5. Pomniejszenie należności za zgłoszony odpis zostaje naliczony tylko i wyłącznie przez intendenta Szkoły

Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

6. W przypadku braku pisemnej rezygnacji, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny

miesiąc.

7. Zmiany w pw. zasadach zostaną opublikowane na stronie internetowej. Pełna wersja regulaminu dostępna

jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Deklaracja

1. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej opisanymi wyżej

i akceptuję je w całości.

2. Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2021/2022 na powyższych zasadach (szerzej

opisanych w Regulaminie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie).

3. Zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłat.

Data...................................,

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna...........................................................................