Szkoła Podstawowa w Makowiskach

godlo

Zegarek

Wakacje za:

Licznik odwiedzin

1446655
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
851
907
6605
1402612
14876
35132
1446655

Samorząd Uczniowski

SU 2018/2019

To oni są Waszymi reprezentantami w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca - Dominika Kasprzyk kl. VIII

Zastępca - Weronika Gondek kl. VI

oraz Patrycja Musiał kl. VIII

Oliwia Durał - kl. IV 

i Radosław Wygnał - kl. V

20180912 090056

Opiekunem SU jest Pani Monika Bednarz - Gaweł.

Skład SU 2016 na 2017

DSC02719

DOMINIKA KASPRZYK - przewodnicząca

WERONIKA GONDEK - zastępca przewodniczącej

PATRYCJA MUSIAŁ - sekretarz

KLAUDIA MARSZAŁ - skarbnik

Znamy już skład nowego Samorządu Szkolnego

SAMORZĄD SZKOLNY

2015/2016

 

 

KLAUDIA MARSZAŁPRZEW.

DOMINIKA KASPRZYKZ-CA PRZEW.

JULIA DURAŁSEKRETARZ

KAMIL KOLASA (CZ)SKARBNIK

 

DSC00007

           Mamy świetny samorząd. Gotowi do pracy?

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAKOWISKACH

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Samorząd  zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach                   i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracach  Samorządu.   Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących  takich praw uczniów jak:

 •    - prawo do zapoznania się z programem nauczania.
 •     - prawo  do  jawnej   i   umotywowanej   oceny   postępów   w  nauce i zachowaniu,
 •     - prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
 •     - prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                        oraz rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi   potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,        w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 

1.Władzami samorządu uczniowskiego są:

 •   - w klasach: samorządy klasowe,
 •   - w szkole:  samorząd szkolny.
 •  
 • 2. Samorząd klasowy składa się z: 
 •  -  przewodniczącego,
 •  -  zastępcy przewodniczącego,
 •   - sekretarza,
 •   - skarbnika.

2.1   Samorządy klasowe klas I – VI są reprezentantami uczniów.

2.2  Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

 •   - ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
 •   - reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
 •   - reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
 •   - występowanie z inicjatywa organizowania imprez klasowych;
 •   - udział w pracach organizowanych przez samorząd szkolny;
 •   - informowanie klasy o postanowieniach i pracach samorządu szkolnego;
 •   - inne zadania nałożone przez klasę lub samorząd szkolny.
 •  
 • 3. Samorząd szkolny składa się z: 
 •   przewodniczącego
 •   zastępcy przewodniczącego
 •   przewodniczących i członków sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.
 •   sekretarza
 •   skarbnika

3.1   Do zadań Samorządu Szkolnego należy przede wszystkim:

 •  przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,
 •  współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych  warunków do nauki,
 •  współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych i sportowych,
 • organizowanie wypoczynku i rozrywki, dbanie o dobre imię i honor szkoły,
 • angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz  klasy  i  szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, rozstrzyganie sporów miedzy uczniami,

 

            WYBORY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 

.      1. Wybory Samorządu przeprowadza się w miesiącu wrześniu w dwóch etapach:

 

 • - wybory samorządów klasowych, w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego przeprowadzają wychowawcy klas,
 • - wybory samorządu szkolnego, do końca września przeprowadza opiekun samorządu.
 • 2. Uczniowie klas  wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu     tajnym, w obecności co najmniej  2/3 uczniów klas i przy nieograniczonej  liczbie kandydatów. Uczeń, który uzyskał  największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Trzech następnych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, otrzyma stanowiska: zastępcy, sekretarza              i skarbnika.  
 • 3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego mają formę tajnego głosowania i poprzedzone są kampanią wyborczą. Samorząd Uczniowski wybieramy wśród członków Samorządów klasowych IV – VI.
 •  

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Kadencja władz Samorządu trwa 1 rok.

2. Wszystkie decyzje samorządu szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu samorządu szkolnego.

3. Członka samorządu szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu szkolnego.

4. Członek  samorządu szkolnego może sam zrezygnować z działalności w samorządzie.

5. Przewodniczący samorządu szkolnego reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Samorząd szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu.

PLAN PRACY SU Makowiska 2015 na 2016

PLAN PRACY SU W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W MAKOWISKACH

2015/2016

 

ZADANIA

KOORDYNARORZY

WRZESIEŃ

 

Kampania wyborcza, zakończona wyborami do SU.

dyrektor, opiekun SU

 

Przygotowanie gazetki ściennej                  

z dokumentami SU.

opiekun SU

 

Ustalenie dyżurów uczniowskich na korytarzu szkolnym

opiekun SU

i sekcja porządkowa

 

Bank pomysłów – zbieranie pomysłów dotyczących działań SU.

opiekun SU

 

Ułożenie planu pracy SU i przedstawienie go dyrektorowi szkoły.

opiekun SU

 

Otwarcie kafejki szkolnej „MAKÓWKA”

opiekun SU

 

Poczta z życzeniami z okazji Dnia Chłopaka.

opiekun SU

 

Obchody Dnia Chłopaka – dyskoteka szkolna.

opiekun SU, RR

PAŹDZIERNIK

8.

Dzień jabłka – konkurs plastyczny „Jabłko samo zdrowie”, bufet z przysmakami z jabłek

opiekun SU

9.

Przygotowanie upominków dla pierwszoklasistów.

opiekun SU

10

Dzień Edukacji Narodowej

opiekun koła teatralnego

LISTOPAD

11

Konkurs listopadowy – warzywna kukiełka

opiekun SU

12

Wieczór andrzejkowy – komnata wróżb.

opiekun SU

13

Akcja charytatywna   - zbiórka plastikowych nakrętek

p. Monika

14

Włączenie się do akcji Góra Grosza

opiekun SU

GRUDZIEŃ

 

Konkurs grudniowy – ozdoba choinkowa

opiekun SU

 

Kiermasz ozdób świątecznych.

nauczyciele

 

Ozdobienie szkoły ciekawymi motywami świątecznymi. Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami.

opiekun SU

 

Wspólne kolędowanie – koncert świąteczny.

wychowawcy

STYCZEŃ

19

Pomoc ptakom w zimie

sekcja porządkowa

20

Konkurs na krzyżówkę – tematyka dowolna.

opiekun SU

21

Zabawa karnawałowa – bal przebierańców.

opiekun SU

LUTY

22

Konkurs czytelniczy – plakat zachęcający do przeczytania ciekawej książki

opiekun SU, p. Baran

23

Walentynki 2016 – Walentynkowa Poczta Serduszkowa

opiekun SU

MARZEC

24

Powitanie wiosny. Zorganizowanie w szkole zielonego dnia – ubieramy się na zielono.

wychowawcy

25

Dzień Kobiet - apel

opiekun k. teatralnego,

opiekun SU - chłopcy

26

Tydzień działań przeciwko przemocy

opiekun SU, koordynator do spraw bezpieczeństwa

KWIECIEŃ

27

Konkurs wielkanocny.

Wystawa prac.

nauczyciel plastyki, techniki, opiekun SU

28

Przegląd piosenki papieskiej

opiekun SU

MAJ

29

Dni książki - wielobój czytelniczy: konkurs plastyczny „Jaka to bajka?”

                     - korowód bohaterów książkowych

                     - konkurs na najlepsze przebranie bajkowe

opiekun SU, p. Baran

CZERWIEC

30

Dzień Dziecka – Przegląd Talentów

opiekun SU

31

Pomoc w organizacji festynu szkolnego

opiekun SU

32

Sporządzenie sprawozdania z pracy SU

opiekun SU

33

Pożegnanie klas szóstych – program przygotowany przez klasy IV - V

opiekun SU

- kulinarne czwartki w kafejce „MAKÓWKA”

- prowadzenie gazetki ściennej SU

- aktualizowanie informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły

- współpraca z SK PCK, SKO oraz innymi organizacjami szkolnymi

- udział w uroczystościach szkolnych

- działania wynikające z aktualnej sytuacji

Więcej artykułów…

 1. Skład SU

Podkategorie