Szkoła Podstawowa w Makowiskach

godlo

Zegarek

Wakacje za:

Licznik odwiedzin

6085765
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
289
898
15541
6025540
29055
54142
6085765

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

w budowie

SU 2018/2019

To oni są Waszymi reprezentantami w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca - Dominika Kasprzyk kl. VIII

Zastępca - Weronika Gondek kl. VI

oraz Patrycja Musiał kl. VIII

Oliwia Durał - kl. IV 

i Radosław Wygnał - kl. V

20180912 090056

Opiekunem SU jest Pani Monika Bednarz - Gaweł.

Skład SU 2016 na 2017

DSC02719

DOMINIKA KASPRZYK - przewodnicząca

WERONIKA GONDEK - zastępca przewodniczącej

PATRYCJA MUSIAŁ - sekretarz

KLAUDIA MARSZAŁ - skarbnik

Znamy już skład nowego Samorządu Szkolnego

SAMORZĄD SZKOLNY

2015/2016

 

 

KLAUDIA MARSZAŁPRZEW.

DOMINIKA KASPRZYKZ-CA PRZEW.

JULIA DURAŁSEKRETARZ

KAMIL KOLASA (CZ)SKARBNIK

 

DSC00007

           Mamy świetny samorząd. Gotowi do pracy?

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAKOWISKACH

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Samorząd  zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach                   i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracach  Samorządu.   Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących  takich praw uczniów jak:

 •    - prawo do zapoznania się z programem nauczania.
 •     - prawo  do  jawnej   i   umotywowanej   oceny   postępów   w  nauce i zachowaniu,
 •     - prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
 •     - prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                        oraz rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi   potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,        w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 

1.Władzami samorządu uczniowskiego są:

 •   - w klasach: samorządy klasowe,
 •   - w szkole:  samorząd szkolny.
 •  
 • 2. Samorząd klasowy składa się z: 
 •  -  przewodniczącego,
 •  -  zastępcy przewodniczącego,
 •   - sekretarza,
 •   - skarbnika.

2.1   Samorządy klasowe klas I – VI są reprezentantami uczniów.

2.2  Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

 •   - ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
 •   - reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
 •   - reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
 •   - występowanie z inicjatywa organizowania imprez klasowych;
 •   - udział w pracach organizowanych przez samorząd szkolny;
 •   - informowanie klasy o postanowieniach i pracach samorządu szkolnego;
 •   - inne zadania nałożone przez klasę lub samorząd szkolny.
 •  
 • 3. Samorząd szkolny składa się z: 
 •   przewodniczącego
 •   zastępcy przewodniczącego
 •   przewodniczących i członków sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.
 •   sekretarza
 •   skarbnika

3.1   Do zadań Samorządu Szkolnego należy przede wszystkim:

 •  przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,
 •  współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych  warunków do nauki,
 •  współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych i sportowych,
 • organizowanie wypoczynku i rozrywki, dbanie o dobre imię i honor szkoły,
 • angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz  klasy  i  szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, rozstrzyganie sporów miedzy uczniami,

 

            WYBORY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 

.      1. Wybory Samorządu przeprowadza się w miesiącu wrześniu w dwóch etapach:

 

 • - wybory samorządów klasowych, w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego przeprowadzają wychowawcy klas,
 • - wybory samorządu szkolnego, do końca września przeprowadza opiekun samorządu.
 • 2. Uczniowie klas  wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu     tajnym, w obecności co najmniej  2/3 uczniów klas i przy nieograniczonej  liczbie kandydatów. Uczeń, który uzyskał  największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Trzech następnych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, otrzyma stanowiska: zastępcy, sekretarza              i skarbnika.  
 • 3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego mają formę tajnego głosowania i poprzedzone są kampanią wyborczą. Samorząd Uczniowski wybieramy wśród członków Samorządów klasowych IV – VI.
 •  

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Kadencja władz Samorządu trwa 1 rok.

2. Wszystkie decyzje samorządu szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu samorządu szkolnego.

3. Członka samorządu szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu szkolnego.

4. Członek  samorządu szkolnego może sam zrezygnować z działalności w samorządzie.

5. Przewodniczący samorządu szkolnego reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Samorząd szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu.